Främjande av likabehandling och ingripande i diskriminering

Diskrimineringsombudsmannens mest centrala uppgift är att främja likabehandling, samt att förebygga och ingripa i diskriminering. Diskrimineringsombudsmannens uppgift är att bedöma och säkerställa att människors rättigheter och individens rättsskydd tillgodoses så jämlikt som möjligt. Ombudsmannens uppgifter och befogenheter har skrivits in i diskrimineringslagen och i lagen om diskrimineringsombudsmannen.

Diskrimineringslagen möjliggör många olika sätt för ombudsmannen att ingripa i diskriminering och främja likabehandling. I praktiken består diskrimineringsombudsmannens arbete av till exempel rådgivning, utredning av enskilda fall, främjande av förlikning mellan parterna, utbildning, insamling av information, samt påverkan av lagstiftningen och myndigheternas praxis. Ombudsmannen kan också föra ett enskilt diskrimineringsärende till diskriminerings- och jämställdhetsnämnden eller en domstol för avgörande. Ombudsmannen samarbetar mycket med intressentgrupper och arbetar för att främja likabehandling samt förebygga och ingripa i diskriminering.

Du kan vända dig till diskrimineringsombudsmannen om du har utsatts för eller bevittnat diskriminering på grund av ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller någon annan orsak som gäller din person.