Trakasserier på arbetsplatsen 

Trakasserier på arbetsplatsen utgör förbjuden diskriminering

Trakasserier på arbetsplatsen är diskriminering som förbjuds i diskrimineringslagen. Trakasserier är förbjudna även på arbetsplatser. Diskrimineringsombudsmannen övervakar efterlevnaden av diskrimineringslagen i arbetslivet även vad gäller trakasserier och man kan kontakta diskrimineringsombudsmannen om man blir utsatt för trakasserier på arbetsplatsen. 

Enligt diskrimineringslagen utgör ett beteende som syftar till eller som leder till att en persons eller människogrupps människovärde kränks trakasserier. Trakasserier är diskriminering som förbjuds i diskrimineringslagen:

  • om det kränkande beteendet har samband med någon av diskrimineringsgrunder som anges i diskrimineringslagen och
  • beteendet utifrån den grunden skapar en stämning som gör att personen eller människogruppen förnedras eller förödmjukas eller som är hotfull, fientlig eller aggressiv gentemot personen eller människogruppen.

Mer information om trakasserier finns på vår webbplats på sidan trakasserier.

Vad betraktas som trakasserier i arbetslivet?

Trakasserier kan vara till exempel kränkande tal, e-postmeddelanden, miner, gester, framställande av osakligt material eller annat slags kommunikationer. 

En stämning som är kränkande, förödmjukande, hotande, fientlig eller aggressiv kan uppstå till exempel genom yttranden som kränker människovärdet eller genom att man på andra sätt uttrycker den person eller de personer som utsätts för trakasserier för obehag. Till exempel homofobisk eller ableistisk mobbning eller skämt kan skapa en förnedrande stämning på arbetsplatsen som uppfyller definitionen av trakasserier. En sådan stämning påverkar möjligheterna för den som utsatts för trakasserier att vara delaktig i arbetsgemenskapen, men arbetsgemenskapen påverkas också i större utsträckning. En förnedrande stämning kan leda till osäkerhet även för de övriga arbetstagarna än den som direkt blivit utsatt för trakasserier.

Att till exempel hålla rasistiskt material synligt i offentliga lokaler där man tillhandahåller varor eller tjänster kan kränka människovärdet av någon kund på ett sätt som kan betraktas som trakasserier. Motsvarande situationer kan uppstå på arbetsplatser om rasistiskt material hålls synligt i arbetsgivarens lokaler, till exempel i pausrummet. Likaså kan rekvisitet för trakasserier uppfyllas om någon till exempel skämtar på ett förnedrande sätt om sexuella minoriteter vid kaffebordet på arbetsplatsen. 

Man kan göra sig skyldig till trakasserier även om avsikten inte har varit att kränka. Både trakasserier med avsikt att kränka och beteende som är kränkande utgör trakasserier som är förbjudna. 

Arbetsgivaren är skyldig att ingripa i och förebygga trakasserier på arbetsplatsen

Arbetsgivaren är skyldig att ingripa i trakasserier på arbetsplatsen när arbetsgivaren får vetskap om dem. Arbetsgivaren kan få vetskap om trakasserier antingen genom den person som utsatts för trakasserier eller på andra sätt. Skyldigheten att ingripa innebär att arbetsgivaren ska vidta aktiva åtgärder för att undanröja trakasserierna. Beroende på situationen kan åtgärder omfatta hörande av och anvisningar för parterna, att utfärda en varning till den som gjort sig skyldig till trakasserier samt som sistahandsalternativ att avsluta anställningsförhållandet av den person som gjort sig skyldig till trakasserier om förutsättningarna enligt arbetsavtalslagen uppfylls. 

Om arbetsgivaren försummar sin skyldighet att vidta åtgärder som står till buds för att undanröja trakasserierna gör sig arbetsgivaren skyldig till diskriminering. I dessa fall kan man kräva gottgörelse av arbetsgivaren för diskriminering.

Arbetsgivare är skyldiga att målinriktat främja likabehandling på arbetsplatsen. Arbetsgivarna ska utveckla arbetsförhållandena och förfaringssätten på arbetsplatsen enligt behoven. Förebyggande av trakasserier och upprätthållande av förfaringssätt som gör det möjligt att ingripa i trakasserier är en del av arbetsgivarnas skyldighet att främja likabehandling.

Övriga förbud mot trakasserier i arbetslivet

Sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön är förbjudna enligt lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (jämställdhetslagen). Efterlevnaden av jämställdhetslagen övervakas av jämställdhetsombudsmannen. 

Bestämmelser om trakasserier och annat osakligt bemötande av en arbetstagare som medför olägenheter eller risker för arbetstagarens hälsa samt om arbetsgivarens skyldighet att ingripa i situationen finns i arbetarskyddslagen. Efterlevnaden av arbetarskyddslagen övervakas av arbetarskyddsmyndigheterna. I vissa situationer kan det samtidigt vara fråga om trakasserier i strid med diskrimineringslagen och trakasserier som avses i arbetarskyddslagen. 
 

Innehållspublicerare

Rättigheterna för personer med funktionsnedsättning ska beaktas i alla områden i samhället

Rättigheterna för personer med funktionsnedsättning ska beaktas i alla områden i samhället FN:s funktionsrättskonvention som trädde i kraft i Finland år 2016 förpliktar Finland att...

Rimliga anpassningar för en person med funktionsnedsättning måste förstås i en vidare bemärkelse än den allmänna uppfattningen

Rimliga anpassningar för en person med funktionsnedsättning måste förstås i en vidare bemärkelse än den allmänna uppfattningen 30.11.2023 ...

Marginaliserade kvinnor behöver kvinnospecifika tjänster

Marginaliserade kvinnor behöver kvinnospecifika tjänster 24.11.2023 Kristina Stenman, diskrimineringsombudsman & Heini Kainulainen,...

Diskrimineringsombudsmannen: stängningen av nästan alla gränsövergångar vid östgränsen äventyrar allvarligt rätten att söka asyl

Diskrimineringsombudsmannen: stängningen av nästan alla gränsövergångar vid östgränsen äventyrar allvarligt rätten att söka asyl Finland har genom internationella avtal förbundit sig...

Delegationen för likabehandlingsärenden höll sitt första möte

Delegationen för likabehandlingsärenden höll sitt första möte Delegationen för likabehandlingsärenden, som inledde sitt arbete i början av november, höll sitt första möte idag den 22...

Diskrimineringsombudsmannen gör en observationsresa till de stängda gränsöverskridningsplatserna i sydöstra Finland 19.–21.11.2023

Diskrimineringsombudsmannen gör en observationsresa till de stängda gränsöverskridningsplatserna i sydöstra Finland 19.–21.11.2023 Sakkunniga från diskrimineringsombudsmannens byrå gör...

Uhrin auttaminen sivun oikopolut

Hjälpsystemet (ihmiskauppa.fi) Människohandels­rapportörens uppgift

Maastapoistamisen valvonta nostot

Ombudsmannens övervakningsuppgift ...

Sosiaali- ja terveyspalvelut oikopolut

Har jag blivit diskriminerad? Kundtjänst Valvira ...

Työelämä 3

Alla arbetsgivare ska främja likabehandling Arbetsgivaren har en skyldighet att främja likabehandling. Om arbetsgivaren regelbundet har minst 30 anställda ska den utarbeta en...

Muut toimijat haitari

Jämställdhets­ombudsmannen Om du...

Asiakaspalvelu 1

Kundtjänst Du kan kontakta diskrimineringsombudsmannen: När ditt ärende gäller diskriminering eller likabehandling, genom att fylla i kontakt om diskriminering -formuläret I andra ärenden...

Ländärin nostot ihmiskauppa

Människohandelsrapportörens uppgift ...

Ländärin nostot

Ingripande i diskriminering Diskrimineringslagen omfattar flera olika sätt med...

Syrjintään puuttuminen 1

Ingripande i diskriminering Diskrimineringsombudsmannens uppgift är att främja likabehandling samt att förebygga och ingripa i diskriminering. Diskrimineringsombudsmannens uppgift är att bedöma...

Aiheet ländärin nostot

Diskriminering inom boende ...

Etusivun kuvalliset nostot

Verksamhet Diskriminerings­ombudsman har många uppgifter. Gemensamt för...

Etusivun päänosto (Hero)

Diskriminerings­ombudsmannen Diskriminerings­ombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet. Ombudsmannen främjar likabehandling och ingriper i diskriminering....

Ländärin nostot toimintamme

Främjande av likabehandling och ingripande i diskriminering ...

Ländäri ulkomaalaisten oikeudet

Ombudsmannens uppgift i utlänningsärenden ...