Främjande av utlänningars rättigheter

Det hör till diskrimineringsombudsmannens uppgifter att främja utlänningars ställning och rättigheter. Diskrimineringsombudsmannen har dessutom med stöd av utlänningslagen en särskild roll när det gäller att komplettera utlänningars rättsskydd och övervaka att deras rättigheter tillgodoses.

Ombudsmannen har rätt att bli hörd i enskilda ärenden som gäller asylsökande eller utvisning av utlänningar. Ombudsmannen har också omfattande rätt att få information i utlänningsärenden. Ombudsmannen har tillgång till personregistret för utlänningar (utlänningsregistret) och rätt att få kännedom bland annat om alla beslut som Migrationsverket och förvaltningsdomstolarna har fattat med stöd av utlänningslagen.