Valtuutetun tehtävä ulkomaalaisasioissa

Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtäviin sisältyy ulkomaalaisten aseman ja oikeuksien edistäminen.  Yhdenvertaisuusvaltuutetulla on ulkomaalaislain nojalla erityinen rooli ulkomaalaisten oikeusturvan täydentäjänä ja heidän oikeuksiensa toteutumisen valvonnassa.

Valtuutetulla on oikeus tulla kuulluksi yksittäisissä turvapaikanhakijaa tai ulkomaalaisen karkottamista koskevissa asioissa. Valtuutetulla on myös laaja tiedonsaantioikeus ulkomaalaisasioissa. Valtuutetulla on pääsy ulkomaalaisia koskevaan henkilörekisteriin (ulkomaalaisrekisteri), ja oikeus saada tiedoksi muun muassa kaikki maahanmuuttoviraston ja hallinto-oikeuksien ulkomaalaislain nojalla tekemät päätökset.

Ulkomaalaisoikeudelliset kysymykset näkyvät valtuutetun työssä monin tavoin

Sen lisäksi että valtuutetun tehtäviin kuuluu ulkomaalaisten aseman ja oikeuksien edistäminen, ulkomaalaisten oikeudet näkyvät valtuutetun toiminnassa monin tavoin valtuutetun eri tehtävien kautta. 

Ulkomaalainen voi kansalaisuutensa, kielensä tai alkuperänsä vuoksi joutua syrjityksi, jolloin valtuutettu voi ottaa hänen asiansa käsittelyyn yhdenvertaisuuden edistämisen ja syrjintään puuttumisen kautta.

Kansallisena ihmiskaupparaportoijana valtuutettu taas seuraa ihmiskauppaan liittyviä ilmiöitä. Suomessa tunnistetuista ihmiskaupan uhreista valtaosa on ulkomaalaisia, minkä vuoksi ihmiskaupan vastaiseen työhön liittyy usein myös erilaisia ulkomaalaisoikeudellisia kysymyksiä. 

Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävänä on myös valvoa ulkomaalaisten henkilöiden maastapoistamisen täytäntöönpanoa, että se tapahtuu säädösten mukaisesti sekä perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittaen.