Menu

Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle saamen kielilain muuttamisesta

Lausunto:

Oikeusministeriö

OM 6/58/2016

 

Yleisiä huomioita       

Saamen kielilain uudistus vähintään esitetyssä laajuudessa on välttämätön sen turvaamiseksi, etteivät kielelliset oikeudet heikenny, vaikka tehtäviä siirretään kunnan viranomaisilta maakunnan viranomaisille.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on erittäin tyytyväinen siihen, että kuntayhtymät kirjataan lakiin valtionavustuskelpoisina lain toimeenpanosta aiheutuvien kulujen kattamiseksi. Yhdenvertaisuusvaltuutettu teki asiasta aloitteen oikeusministeriölle ensimmäisen kerran vuonna 2010.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu kannattaa sitä, että saamen kielilaista poistetaan viittaus saamelaiskäräjälain saamelaismääritelmään. Kielilaissa käytetään hallituksen esitysluonnoksen mukaan ilmaisua saamenkielinen aiemman saamelaisen sijaan. Tämä ei saa johtaa siihen, että henkilön saamenkielisyyttä ryhdytään palvelutilanteessa arvioimaan. Väestötietojärjestelmään on mahdollista merkitä vain yksi äidinkieli. Tästä syystä saamenkielisiksi rekisteröityneitä henkilöitä on saamelaiskäräjien arvion mukaan vähemmän kuin jotakin saamen kieltä puhuvia saamelaisia. Väestötietojärjestelmään tulisi harkita mahdollisuutta kirjata henkilölle useita äidinkieliä.

Uudistuksen jälkeenkin saamenkielisten henkilöiden kielelliset oikeudet painottuvat saamelaisalueelle, vaikka saamelaisalueen ulkopuolella asuvien henkilöiden osuus saamelaisista on merkittävä. Yhdenvertaisuusvaltuutettu pitää tärkeänä erityisesti saamenkielisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen sekä saamen kielen opetuksen saatavuuden parantamista myös saamelaisalueen ulkopuolella.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu tukee yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan huomiota siitä, että hallituksen esityksessä on syytä huomioida saamelaisten erityisryhmien kuten vammaisten erityinen tulkkaus- ja muun vastaavan avun tarve ja sen järjestäminen, jotta myös heidän kielelliset oikeutensa toteutuvat yhdenvertaisesti ja YK:n vammaisten ihmisten oikeuksien yleissopimuksen mukaisesti.

Hallituksen esitysluonnos on laadittu etupäässä maakunta- ja sote-uudistusten vuoksi. Ottaen huomioon saamenkielisten henkilöiden kielellisten oikeuksien heikon toteutumisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa tällä hetkellä sekä valmisteilla olevat suuret järjestelmämuutokset yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoo, että oikeuksien toteutumista tukisi lakiin otettava erillinen säännös kielellisistä oikeuksista sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluissa.

 

Lausunto on luettavissa kokonaisuudessaan alla olevan linkin kautta:     

             

10.03.2017