Delegationen för likabehandlings­ärenden

I anslutning till diskrimineringsombudsmannens byrå verkar delegationen för likabehandlingsärenden.

Delegationens uppgifter är att allmänt främja likabehandling, fungera som en kanal för dialog och utbyte av information mellan aktörer som arbetar för att förebygga diskriminering samt att behandla frågor som gäller likabehandling. 

Delegationen består av aktörer som är viktiga för att förebygga diskriminering och främja likabehandling. Diskrimineringsombudsmannen är ordförande för delegationen. Närmare bestämmelser om delegationens uppgifter, sammansättning och verksamhet utfärdas genom förordning av statsrådet.

Statsrådet tillsätter delegationen för tre år i taget. Delegationen är ett självständigt och oberoende organ.

Delegationens sammansättning under mandatperioden 2.4.2020–1.4.2023

Statsrådet har utsett följande medlemmar till delegationen för mandatperioden 2.4.2020–1.4.2023 (förändringar kan ske under mandatperioden):

Ordförande
Diskrimineringsombudsmannen Kristina Stenman

Medlemmar

 • Jari Antikainen, Valvira
 • Hunderra Assefa, Nuoret Muslimit (NUMU) ry
 • Leif Hagert, Romaninuorten neuvosto
 • Mika Happonen, finansministeriet 
 • Satu Honkala, Utbildningsstyrelsen
 • Hanne Huvila, inrikesministeriet
 • Seija Jalkanen, arbets- och näringsministeriet
 • Anni Koivisto, Sametinget
 • Petteri Keränen, SETA rf
 • Niina Kilpelä, miljöministeriet
 • Outi Kumpuvaara, social- och hälsovårdsministeriet
 • Katri Kuusikallio, RESA-forumet rf
 • Anja Laherma, STTK rf
 • Petra Laiti, Suoma Sámi Nuorat ry/samiska unga i Finland
 • Anu-Tuija Lehto, FFC rf
 • Tove Lindell, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
 • Johanna Lindholm, Svenska Finlands folkting (Folktinget)
 • Reetta Siukola, Institutet för hälsa och välfärd
 • Bahar Mozaffari, Monika-naiset liitto ry/Kriscentrum Monika
 • Elina Nieminen, Handikappforum rf
 • Ville Nieminen, Kommunförbundet
 • Marica Nordman, SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf
 • Mikko Nyyssölä, Finlands Näringsliv rf
 • Yrsa Nyman, justitieministeriet
 • Pia Puu Oksanen, Amnesty rf
 • Anne Perälahti, SOSTE Finlands social och hälsa rf
 • Toni Piispanen, undervisnings- och kulturministeriet
 • Miia Pitkänen, Centralförbundet för Barnskydd rf
 • Jani Ruuskanen, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
 • Atte Rytkönen, Företagarna i Finland rf
 • Tero Saarikivi, Polisstyrelsen
 • Sanna Saarimaa, Invalidförbundet rf
 • Miika Sahamies, Akava
 • Margarita (Meg) Sakilayan-Latvala, Antirasistinen Foorumi
 • Aija Salo, Förbundet för mänskliga rättigheter rf
 • Helena Torboli, Finlands Dövas Förbund rf
 • Mikko Valtonen, Centralhandelskammaren
 • Marjut Vuorela, Vanhustyön keskusliitto/ Centralförbundet för de gamlas väl ry
 • Mika Välimaa, Tröskeln rf
 • Esa Ylikoski, Fritänkarnas förbund rf