Handlingars offentlighet och avgifter för att ta fram handlingar enligt offentlighetslagen

Diskrimineringsombudsmannen är en myndighet och följer offentlighetslagen (lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 21.5.1999/621). Enligt offentlighetslagen uppbär diskrimineringsombudsmannen ingen avgift för att lämna ut en handling bland annat då en handling som lagrats i elektronisk form per e-post sänds till den som begärt handlingen (en offentlig handling eller då en sekretessbelagd del enkelt kan avlägsnas). [Offentlighetslagen 34 § 1 mom.]

Diskrimineringsombudsmannen kan emellertid uppbära en avgift för att ta fram en handling om den begärda handlingen inte tillräckligt väl kan individualiseras så att den enkelt kan tas fram ur ett dokumentregister. Likaså kan en avgift tas ut i fråga om en begäran om en handling som kräver särskilda åtgärder, då det för att ta fram handlingen och avlägsna sekretessbelagda uppgifter krävs mer arbete än det normalt krävs för att ta fram en handling eller avlägsna sekretessbelagda uppgifter. [Offentlighetslagen13 § 1 mom., 34 § 2 mom.] I dessa situationer kontaktas den som begärt uppgifterna separat innan en informationssökning som medför kostnader görs eller sekretessbelagda uppgifter avlägsnas. För arbetet debiteras enligt den arbetstid som använts 20,00 euro för varje påbörjad halvtimme.

För sändning av papperskopior debiteras de verkliga postningskostnaderna samt 0,40 euro/ A4-sida.