Främjande av utlänningars rättigheter och ställning

Diskrimineringsombudsmannens arbete när det gäller utlänningars ställning och rättigheter omfattar främjande av tillgodoseende av utlänningars rättigheter på en mer allmän nivå, men även behandling av enskilda kontakter.

För skötseln av sina uppgifter låter ombudsmannen bland annat göra utredningar, gör själv utredningar samt ger utlåtanden. Ombudsmannens mål är att främja tillgodoseendet av rättigheter för utlänningar i den mest sårbara ställningen, såsom asylsökande och papperslösa.

Ombudsmannen strävar efter att identifiera missförhållanden i lagstiftningen och tillämpningen av den

Diskrimineringsombudsmannen strävar genom sitt arbete efter att identifiera missförhållanden i lagstiftningen och tillämpningen av den. Detta arbete stöds av ombudsmannens omfattande befogenheter och rätt till information samt särskilt av samarbetet med det civila samhället. 

Ombudsmannen har bland annat gjort en undersökning om beslut om internationellt skydd vid Migrationsverket tillsammans med Åbo universitet och Åbo Akademi, samt gjort en utredning om hur utlänningslagen tillämpas på familjeåterförening i fråga om ensamkommande minderåriga.

Ombudsmannen främjar utlänningars rättigheter och ställning också genom att ge utlåtanden och göra ställningstaganden. Ombudsmannen har bland annat gett ett utlåtande om behandlingen av asylsökandes ärenden och tagit ställning exempelvis till flyktingars rätt till familjeåterförening. Ombudsmannen bidrar till samhällsdebatten med sina analyser också bland annat via sociala medier och blogginlägg. 

Ombudsmannens mål är att påverka strukturerna

Tonvikten i ombudsmannens arbete ligger så som ovan beskrivits på att främja utlänningarnas rättigheter strukturellt. I enskilda ärenden använder ombudsmannen sin rätt att bli hörd enligt eget övervägande. Ombudsmannen har gett utlåtanden avseende rättigheterna i de mest förekommande och principiellt viktiga frågorna. 

Ombudsmannen ger också råd i enskilda utlänningsärenden, men fungerar inte till exempel som biträde till asylsökande.