Övervakning av avlägsnande ur landet

En av diskrimineringsombudsmannens uppgifter är att som en extern och oberoende myndighet övervaka verkställigheten av avlägsnandet av utländska medborgare som utvisas eller avvisas. Skyldigheten att övervaka grundar sig på EU:s återvändandedirektiv, som kräver att medlemsstaterna ska sörja för ett effektivt övervakningssystem för påtvingade återvändanden. I Finland har uppgiften i utlänningslagen tilldelats diskrimineringsombudsmannen.  

Lagen ger diskrimineringsombudsmannen befogenheter att övervaka verkställigheten av alla avlägsnanden. Centralt för övervakningen är återvändanden där polisen fungerar som ledsagare för den återvändande. Tyngdpunkten i övervakningen ligger på personer i sårbar ställning och tillbakasändningar till utmanande destinationsländer (t.ex. Afghanistan och Irak) samt tillbakasändningar med ökad risk för användning av våld.

Omfattningen av det praktiska övervakningsarbetet kan variera från att täcka alla faser av avlägsnandet eller endast gälla en viss fas. Under returneringen ska övervakaren ha tillgång till alla situationer och lokaler. Diskrimineringsombudsmannen har inte befogenhet att avbryta återvändandet, ingripa i genomförandet av återvändandet, använda maktmedel eller ändra tidpunkten för återvändandet.

Målet med övervakningen av avlägsnanden ur landet är att utveckla avlägsningsprocessen mot en human verksamhet där de mänskliga rättigheterna respekteras. Kärnan i diskrimineringsombudsmannens övervakningsarbete är därför att bedöma genomförandet av verkställigheten av avlägsnandet ur perspektivet med grundläggande och mänskliga rättigheter.