Valikko

Lausunto ehdotuksesta hallituksen esitykseksi perusopetuslain 46 § muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

[email protected]

[email protected]

OKM/23/010/2016

Lausunto ehdotuksesta hallituksen esitykseksi perusopetuslain 46 § muuttamisesta

Yleistä

Yhdenvertaisuusvaltuutettu kiittää mahdollisuudesta lausua ehdotuksesta hallituksen esitykseksi perusopetuslain 46 § muuttamisesta.

Valtuutettu pitää ehdotetun muutoksen tavoitteita olennaisina ja kannatettavina. Kotou­tumisen kannalta joustava ja ripeä pääsy opetukseen ja koulutukseen on kes­keistä. Luku- ja kirjoitustaidon sekä muiden perusopetuksessa saatavien taitojen ja tietojen omaksuminen lisää mahdollisuuksia päästä mielekkäästi työelämään.

Alaikäiset turvapaikanhakijat

Yhdenvertaisuusvaltuutetun näkemyksen mukaan niiden alaikäisten oppivelvolli­suusiän ylittäneiden osalta, jotka hakevat turvapaikkaa, tulee harkita automaattista oi­keutta perusopetukseen. Nopea opetukseen pääsy on lapsen oikeuksien mukaista ja nuoren hyvinvoinnin kannalta olennaista. Hallituksen esitysluonnoksen mukaan ala­ikäisten oppivelvollisuusiän ylittäneiden henkilöiden olisi mahdollista saada perus­opetusta ennen turvapaikkapäätöstä vain silloin, kun myönteinen oleskelulupapäätös on todennäköinen. Spekulointi tulevan turvapaikkapäätöksen todennäköisyydestä on kuitenkin vaikeaa.

Kansainvälistä suojelua hakevat ja henkilöt, joita ei voida palauttaa lähtömaahan

Yhdenvertaisuusvaltuutetun näkemyksen mukaan on etsittävä keinoja tarjota perus­opetusta soveltuvin osin myös kansainvälistä suojelua hakeville ja tietyissä tapauk­sissa myös kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille.

Turvapaikkahakemuksen käsittelyprosessi on keskimäärin pitkä. Toimettomuus odotusaikana vaikuttaa kielteisesti henkilön vointiin ja toimintakykyyn. Lisäksi Suomessa oleskelee kasvava määrä ihmisiä, jotka ovat saaneet kielteisen turvapaikka­päätöksen, mutta joita ei voida lähivuosina viranomaistoimin palauttaa lähtömaahansa kyseisen maan turvallisuustilanteen tai vastaavan syyn vuoksi. Mahdollisuus saada perusopetusta tukisi osalla näistä henkilöistä heidän kotoutumistaan suomalaiseen yhteiskuntaan. On epätarkoituksenmukaista rajata kategorisesti perusopetuksen ulko­puolelle kaikki sellaiset kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet henkilöt, jotka tosi­asiassa jäävät Suomeen pidemmäksi aikaa.

Opintotuki ja opintososiaaliset etuudet

Yhdenvertaisuusvaltuutettu kannattaa valmistelussa olevaa muutosta, että perusope­tusta saaville oppivelvollisuusiän ylittäneille säädettäisiin oikeus opintotukeen. Myös muiden opintososiaalisten etuuksien yhdenvertainen saaminen on varmistettava. Laki-ehdotuksen tarkoitus on mahdollistaa oppivelvollisuusiän ylittäneiden päätoimi­nen opiskelu perusopetuksessa. Vaikka opiskelu ja oppimateriaalit itsessään ovat maksuttomia, taloudelliset seikat voivat asettaa tosiasiallisia esteitä oppivelvollisuusiän ylittäneiden henkilöiden opiskelulle.

Opinto-oikeuden kesto

Yhdenvertaisuusvaltuutetun mukaan opinto-oikeuden mahdollisessa rajaamisessa on syytä ottaa huomioon yksilölliset, esimerkiksi elämäntilanteeseen tai mukautustarpeisiin liittyvät syyt, jotka saattavat puoltaa pidempää opiskeluoikeutta kuin ehdotettu viisi vuotta. Osa kohderyhmästä on vaikeasti traumatisoituneita ja muillakin voi olla haastava elämäntilanne.

Opetuksen laatu

Oppivelvollisuusiän ylittäneille tarjottavan perusopetuksen laatuun on kiinnitettävä huomiota, kun uusia opetuksen järjestäjiä tarvitaan opetuksen volyymin kasvaessa. Opetuksen on oltava yhtä laadukasta järjestäjästä riippumatta. On myönteistä, että luku- ja kirjoitustaidon opetus siirretään työvoimakoulutuksesta osaksi perusopetusta. Kilpailutuksen poistuminen tukee opetuksen jatkuvuutta ja siten sen laatua.

Lausunnon keskeinen sisältö

Ehdotettu perusopetuslain 46 § muutos tukee maahanmuuttajataustaisten henkilöiden kotoutumista myönteisellä tavalla.

On etsittävä keinoja tarjota perusopetusta soveltuvin osin kansainvälistä suojelua hakeville jo hakuvaiheessa sekä niille kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille, joita ei voida viranomaistoimin palauttaa lähtömaahansa. Niiden alaikäisten oppivelvollisuusiän ylittäneiden kohdalla, jotka ovat hakeneet turvapaikkaa, tulee harkita automaattista oikeutta perusopetukseen jo ennen turvapaikkapäätöstä.

Opiskelijoiden sosioekonomista yhdenvertaisuutta on perusteltua tukea myöntämällä oppivelvollisuusiän ylittäneille perusopetusta saaville oikeus opintotukeen sekä muut opintososiaaliset etuudet.

 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu                       Kirsi Pimiä

 

Ylitarkastaja                                              Aija Salo

23.08.2016