Lausunto ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmää koskeneen lainsäädäntömuutoksen vaikutuksista sekä ihmiskaupan uhrien auttamisessa ja tunnistamisessa ilmenevistä mahdollisista puutteista

Kansallisena ihmiskaupparaportoijana toimiva yhdenvertaisuusvaltuutettu kiittää mahdollisuudesta lausua otsikkoasiassa. Lausuntopyyntö perustuu valtioneuvoston ponteen, joka edellyttää sisäministeriötä seuraamaan tarkasti ihmiskaupan uhrien tunnistamista ja auttamista koskeneeseen lakiin tehtyjen muutosten vaikutuksia ja ryhtymään tarvittaessa lainsäädännöllisiin tai muihin toimiin tilanteen korjaamiseksi, mikäli ihmiskaupan uhrien tunnistamisessa ja auttamisessa ilmenee puutteita.

Lausuntoa valmistellessa on konsultoitu ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmää ja useita ihmiskaupan uhrien auttamistyötä tekeviä kansalaisjärjestöjä. Kansallinen ihmiskaupparaportoijan lausunnossa esitettävät huomiot perustuvat konsultaation lisäksi raportoijan selvityksiin ja raportteihin sekä valvonta- ja edistämistyössä kerääntyneisiin tietoihin ja näkemyksiin ihmiskaupan uhrien tunnistamisen ja auttamisen haasteista.

Kansallinen ihmiskaupparaportoija pitää ennakoitavaa ja yhdenvertaista ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmää hyvän ihmiskaupan vastaisen toiminnan kulmakivenä. Jotta ihmiskaupan vastaisen toiminnan muilla keskeisillä osa-alueilla voitaisiin saavuttaa tuloksia, on ihmiskaupan uhreille kyettävä tarjoamaan apua ja suojelua ennakoitavasti ja yhdenvertaisesti. Lainsäädäntö määrittää sitä, kenelle apua voidaan antaa, mitä apua, kuinka pitkään ja millä edellytyksillä. Voimassa oleva lainsäädäntö on myönteisestäkin kehityksestä huolimatta edelleen monimutkainen, uhrien näkökulmasta vaikeaselkoinen ja oikeusvaikutuksiltaan ennakoimaton. Vuonna 2015 voimaan tulleet lainmuutokset ovat tuoreita, mutta jo kertyneen kokemuksen perusteella näyttää siltä, ettei niiden yhteydessä kyetty ratkaisemaan kaikkia uhrien epäyhdenvertaiseen kohteluun ja järjestelmän ohjautuvuuteen liittyviä haasteita.

Koko lausunto luettavissa alta.

16.11.2016