Hyppää sisältöön

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi sairasvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain sekä työeläkelakien muuttamisesta

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on lausunut luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi sairasvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain sekä työeläkelakien muuttamisesta.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annettua lakia sekä työeläkelakeja siten, että tavoitteena on pyrkiä selkeyttämään järjestelmän toimeenpanoa sekä parantamaan etuudensaajien ja -hakijoiden yhdenvertaisuutta.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu pitää esityksen tavoitteita kannatettavina. Kuntoutusjärjestelmän selkeyttäminen ja ymmärrettävyyden parantaminen lisää järjestelmän yleistä hyväksyttävyyttä sekä edesauttaa kuntoutukseen hakeutumista ja työelämässä pysymistä. Muutosehdotukset, jotka yksinkertaistavat ja yhdenmukaistavat soveltamiskäytäntöä, tekevät järjestelmästä etuudensaajille ja -hakijoille ennakoitavamman ja ymmärrettävämmän.

Esityksen vaikutusarviointia koskevassa osiossa on oma luku ehdotusten yhteiskunnallisista vaikutuksista (s. 28–31). Valtuutettu toteaa, että esityksen luvussa 4.3.2.2. on arvioitu sukupuolten tasa-arvoon liittyviä vaikutuksia, mutta kattavampaa yhdenvertaisuusvaikutusten arviointia ei ole tehty. Yhdenvertaisuuslain 5 §:n mukaan viranomaisilla on toiminnassaan velvoite edistää yhdenvertaisuutta. Yhdenvertaisuuden edistämisvelvollisuutta tukee perustuslain 22 §:n mukainen julkisen vallan velvoite turvata perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Näin ollen lainvalmistelun yhteydessä tulisi arvioida valmistellun uudistuksen mahdollisia yhdenvertaisuusvaikutuksia.

Jotta valmistelussa yhdenvertaisuusvaikutukset tulevat asianmukaisesti arvioiduksi, tulisi arviointia tehdä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jo sääntelyä alustavasti mietittäessä ja suunniteltaessa. Yhdenvertaisuusvaikutusten arviointi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa edesauttaisi sitä, että arvioinnilla olisi vaikutusta säädösehdotuksessa valittavan ratkaisun kannalta.

Yhdenvertaisuusvaikutusten arvioinnin tarve on arvioitava erityisesti ihmisten oikeuksiin vaikuttavissa lakihankkeissa. Arvioinnissa tulee huomioida eri syrjintäperusteet, relevantit vähemmistö- ja väestöryhmät sekä arvioida esityksen välittömät ja välilliset vaikutukset riittävästi intersektionaalisesta näkökulmasta. Esityksen yhdenvertaisuusvaikutuksia tulisikin arvioida erityisesti sellaisten henkilöiden kohdalla, joihin kohdistuu moniperusteisen syrjinnän uhka esimerkiksi vammaisuuden, alkuperän tai iän perusteella.

 

Marko Leimio
Ylitarkastaja

12.08.2022