Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle sekä valtiovarainministeriölle hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi

 

Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto

 

Yhdenvertaisuuden huomioiminen sosiaali- ja terveyspalveluissa

Yhdenvertaisuusvaltuutettu pitää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden yhdenvertaisen saatavuutta ja hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamista tärkeänä. Perustuslain 6 §:ään ja 19 §:ään perustuvat oikeudet ovat sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden uudistuksessa keskeisiä. Palvelut on pystyttävä järjestämään mahdollisimman yhdenvertaisesti ja asukkaiden kielelliset oikeudet turvaten. Suomen- ja ruotsinkielen lisäksi on myös kiinnitettävä huomiota myös muihin kieliin esimerkiksi viittomakieleen ja romanikieleen sekä muihin kommunikaatiomenetelmiin. Potilaslain sekä sosiaalihuollon asiakaslain määritelmät kielellisistä ja kulttuurisista oikeuksista tulee huomioida uudistuksessa.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun mukaan on tärkeää, että aluejaossa otetaan huomioon ihmisten, mukaan lukien eri vähemmistöryhmien, yhdenvertainen pääsy sosiaali- ja terveyspalveluihin mm. asuinpaikasta, etnisestä taustasta ja diagnoosista riippumatta. Palveluiden järjestely saattaisi johtaa tiettyjen vähemmistöryhmien segregaatioon mm. diagnoosien perusteella eikä vaativan eritysasiantuntemusten perusteella, mitä tietyt harvinaiset diagnoosit tai sairaudet tarvitsevat. Samalla on varmistettava, että ihmiset, joilla on samanlaiset tarpeet, pääsevät yhdenvertaisesti sosiaali- ja terveyspalveluihin eikä eri rakenteilla suosita tiettyjä ryhmiä.

Miten rakenteet toteutetaan sekä hallinnollisesti että toiminnallisesti siten, että ne myös takaavat vähemmistöryhmien yhdenvertaisen pääsyn sosiaali- ja terveyspalveluihin? Vähemmistöryhmien todelliset demokraattiset mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa alueiden järjestämiin palveluihin on otettava huomioon päätettäessä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä tulevaisuudessa. Erilaisille asiakasryhmillä on oltava käytössään räätälöityjä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu pitää tärkeänä, että itsehallintoalueiden on mahdollista tehdä keskinäistä yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollossa mahdollistaen riittävän laadukkaat ja yhdenvertaiset palvelut. Asiakkaan tarpeiden mukainen mahdollisuus, rajan ylittävään hoitoon ja palveluihin on myös selvitettävä uudistuksessa, esimerkiksi saamelaisten oikeus päästä saamelaisille kehitettyihin mielenterveyspalveluihin Norjassa.

Valtioneuvoston yhdessä itsehallintoalueiden kanssa sopimassa järjestämispäätöksessä tulee määritellä myös, miten kaikki ihmiset pääsevät oikeuksiinsa. Hankinnoissa on kiinnitettävä huomiota vaatimuksiin ja laatukriteereihin, jotka turvaavat eri vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden oikeudet ja yhdenvertaisen pääsyn palveluihin.

Riittävällä kansallisella ohjauksella varmistetaan, että tunnetaan vähemmistöoikeudet ja erityistarpeet ja varmistetaan niihin liittyvä erityisasiantuntemus.

Huomioon otettavia asioita hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä yhdenvertaisuuden kannalta

Varmistetaan, että kaikilla tasoilla on riittävä asiantuntemus vähemmistöryhmien tarpeista ja siitä, mitä pitää ottaa huomioon edistämistyössä että palveluiden järjestelyissä.

Voidaan tarvita sekä kansallisia että alueellisia koordinaattoreita, joiden vastuulla on koordinoida, ohjata ja kehittää eri vähemmistöryhmien yhdenvertaista pääsyä sosiaali- ja terveyspalveluihin. Esimerkkinä valtakunnallinen koordinaattori saamelaisille sekä ruotsinkielisille erityisryhmille, kuten esimerkiksi muistisairaille, vammaisille ja lastensuojelun asiakkaille sekä alueellisia koordinaattoreita eri maahanmuuttajaryhmille ja vammaisten apuvälinepalveluille.

Muita huomioita yhdenvertaisuuden näkökulmasta

Yhdenvertaisuusvaltuutettu pitää tärkeänä, että prosessin aikana arvioidaan jatkuvasti, miten eri ratkaisut vaikuttavat yhdenvertaisuuteen. Hallituksen esitykseen on myös sisällyttävä yhdenvertaisuusvaikutusarviointi.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu pitää tärkeänä, että selvitetään, voisiko valinnanvapaus lisätä yhdenvertaisuutta ja miten kaikki voisivat yhdenvertaisesti hyötyä ehdotetusta valinnanvapaudesta. Lisäksi tulee selvittää, miten voidaan välttää se, että pitkäaikaissairaat henkilöt ja ihmiset, joilla on suuri hoito- ja/tai palvelutarve, eivät jää valinnanvapauden ulkopuolelle tai, että ei luoda sellaisia rakenteita, jotka käytännössä sulkevat tietyt ryhmät pois. Valinnanvapaus ei saa johtaa siihen, että erot kasvavat kuten on tapahtunut joissakin maissa.  Asiakkaan valinnan mahdollisuus on turvattava yhtenäisillä palveluiden laatuperusteilla ja valintaa tukevalla julkisella tiedolla. On varmistettava, että valinnanvapaus toteutuu koko maassa.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoo, että rahoitusratkaisussa on turvattava alueiden yhdenvertaiset mahdollisuudet järjestää asukkaidensa palvelut ja että alueiden väliset erot eivät kasvaa liian suuriksi.

Asiakkaan valinnan mahdollisuus on turvattava yhtenäisillä palveluiden laatuperusteilla ja valintaa tukevalla julkisella tiedolla. On varmistettava, että valinnanvapaus toteutuu koko maassa.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu pitää tärkeänä, että kaikille palveluntarjoajille, jotka ovat valinnanvapauden piirissä ja jotka täyttävät yhdenmukaiset kriteerit, annetaan yhdenvertaiset mahdollisuudet päästä palveluntuottajaksi.

18.02.2016