Valikko

Mukana! Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö toisella asteella –opas

Opetushallitus on julkaissut ”Mukana! Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö toisella asteella” -oppaan. Yhdenvertaisuusvaltuutettu oli mukana laatimassa opasta yhdessä Opetushallituksen, tasa-arvovaltuutetun, oikeusministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Opas nostaa esille oppilaitosten kehittämiskohteita ja esittelee hyviä käytäntöjä.

Oppaan tarkoituksena on tukea erityisesti lukioita ja ammatillisia oppilaitoksia ihmisoikeusperustaisen ajattelun juurruttamisessa oppilaitosten käytännön arkeen. Se kannustaa ja ohjaa oppilaitosten henkilökuntaa ja opiskelijoita työskentelemään yhdessä tasa-arvoisemman, yhdenvertaisemman ja turvallisemman oppilaitoksen eteen.

Opetushallituksen johtaja Anni Miettunen toteaa, että koulun tulee olla turvallinen paikka, jossa jokainen kouluyhteisön jäsen kokee olevansa arvostettu ja kykeneväinen vaikuttamaan yhteisiin asioihin.

Oppilaitoksilla on lakisääteinen velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta ja puuttua häirintään, ahdisteluun ja kiusaamiseen. Oppilaitos voi omalla toiminnallaan vaikuttaa siihen, että moninaisuus tunnustetaan ja huomioidaan myönteisesti. Lähtökohtana on oltava oppilaitoksen toimintakulttuurin tiedostaminen ja vallalla olevien normien kriittinen tarkastelu ­– ”Normikriittisyys tarkoittaa oppilaitoksessa vallalla olevien sääntöjen, ohjeiden ja tapojen arviointia, syrjivien rakenteiden tunnistamista ja pyrkimystä niiden muuttamiseen.”

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo oppimisympäristössä tukee jokaisen ihmisen mahdollisuutta kehittyä täyteen potentiaaliinsa ja kokea itsensä täysivaltaiseksi yhteiskunnan jäseneksi. Yhdenvertaisuuslaki velvoittaa kaikki koulutuksen järjestäjät arvioimaan yhdenvertaisuuden toteutumista oppilaitoksessa ja ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden turvaamiseksi. Oppilaitoksilta edellytetyillä oppilaitoskohtaisilla tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmilla on haluttu varmistaa, että tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö on suunnitelmallista ja järjestelmällistä.

THL:n kouluterveyskyselyn tulokset kertovat, että oppilaitoksissa erityisesti seksuaalivähemmistöihin kuuluvilla nuorilla oli heteronuoria yleisemmin kokemuksia kiusaamisesta, uhkailusta ja väkivallasta. Opetushallituksen johdolla laadittu opas tarjoaakin esimerkkejä siitä, miten oppilaitoskohtaista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä on mahdollista kehittää.

Oppilaitoksen omien tarpeiden ja olosuhteiden mukaan laaditut tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat ovat välineitä ihmisoikeusperustaisen koulutuksen toteuttamiseksi. ”Opas avaa oppilaitoksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön velvoitteita, tavoitteita ja mahdollisuuksia opiskelijalle, opetus- ja ohjaushenkilöstölle ja oppilaitoksen johdolle. Kantavana ajatuksena on, että sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus eivät synny itsestään, vaan ne luodaan oppilaitoksen rakenteilla ja toimintatavoilla”, oppaassa teroitetaan.

Mukana! Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö toisella asteella -opas

11.10.2019