Hyppää sisältöön

Yhdenvertaisuusvaltuutettu: Natsilipun pitäminen ikkunassa on laitonta häirintää

Yhdenvertaisuusvaltuutettu pyytää yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaa kieltämään natsilipun pitämisen esillä ikkunassa. Tapaus koskee opiskelija-asunnon ikkunassa pidettyä, ulospäin näkyvää lippua. Valtuutettu pitää toimintaa yhdenvertaisuuslain vastaisena häirintänä.

Henkilö on kiinnittänyt sekä natsi-Saksan hakaristilipun että Japanin keisarikunnan toisen maailmansodan aikaisen sotalipun vuokraamansa opiskelija-asunnon ikkunaan. Liput ovat yhdenvertaisuusvaltuutetun tietojen ja omien havaintojen mukaan olleet ikkunassa asunnon sisäpuolella selvästi nähtävillä jo yli 8 kuukautta. Vuokranantaja, Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö (HOAS) on pyytänyt vuokralaista poistamaan liput, mutta hän on kieltäytynyt.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoo, että liput ikkunaan ripustanut henkilö rikkoo yhdenvertaisuuslain häirinnän kieltoa, niin kauan kuin liput ovat ikkunassa nähtävillä vaikkakin liput ovat yksityisasunnossa.

Yhdenvertaisuuslain 14 §:ssä säädetään, että:

Henkilön ihmisarvoa tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukkaava käyttäytyminen on häirintää, jos loukkaava käyttäytyminen liittyy 8 §:n 1 momentissa tarkoitettuun syyhyn ja käyttäytymisellä luodaan mainitun syyn vuoksi henkilöä halventava tai nöyryyttävä taikka häntä kohtaan uhkaava, vihamielinen tai hyökkäävä ilmapiiri.

Käyttäytyminen arvioidaan ihmisarvoa loukkaavaksi esimerkiksi silloin, kun sillä osoitetaan perustavanlaatuista kunnioituksen puutetta yksilöä kohtaan esimerkiksi etnisen alkuperän, uskonnon tai vammaisuuden vuoksi. Valtuutetun käsityksen mukaan tapauksen olosuhteissa häirinnän tunnusmerkit täyttyvät selvästi.

Tämä on periaatteellisesti tärkeä tapaus ajassa jolloin vihapuhe ja vihamielisen ilmapiirin luominen tuntuu vain lisääntyvän. Haluamme, ettei rasismiin ja syrjintään yllyttäviä symboleja levitetä julkisesti Suomessa, yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä sanoo.

Sekä Natsi-Saksassa että toisen maailmansodan aikaisessa Japanissa kyseenalaistettiin ja loukattiin valtion toimesta järjestelmällisesti tiettyihin ryhmiin kuuluvien yksilöiden ihmisarvoa, henkeä, terveyttä, yhdenvertaisuutta, koskemattomuutta ja vapautta.

Häirintä syntyy siitä, että pitämällä natsilippua esillä julkisesti, luodaan vihamielinen ilmapiiri tiettyjä ihmisryhmiä kohtaan. Olemme keskustelleet asiasta muun muassa juutalaisvähemmistöön kuuluvien kanssa ja he kokevat liput ikkunassa erittäin uhkaavana ja syvästi loukkaavana, Pimiä jatkaa.

Lippujen poistamisen vaatiminen tai niiden poistaminen tarvittaessa laillista pakkoa käyttäen ei loukkaa lippujen esillepanijan sananvapautta. Sananvapaudella ei suojata vihapuhetta tai muita mielenilmaisuja jotka syvästi loukkaavat toisten henkilöiden ihmisarvoa.

Lisätietoa:
Erityisasiantuntija Robin Harms, puh. 0295 666 815, yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto

Lainsäädäntöä

Valtiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden ja yksilön vapauden ja oikeudet sekä edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa. (PL 1 § 2 mom.)

Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. (PL 6 §)

Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. (PL 12 § 1 mom.)

Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. (PL 22 §)

Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen. Välittömän ja välillisen syrjinnän lisäksi yhdenvertaisuuslaissa tarkoitettua syrjintää on häirintä, kohtuullisten mukautusten epääminen sekä ohje tai käsky syrjiä. (Yhdenvertaisuuslaki 8 §)

02.12.2016