Valikko

Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto hallituksen esitysluonnoksesta vammaispalvelulain muuttamiseksi

Yhdenvertaisuusvaltuutettu toteaa lausunnossaan sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi vammaispalvelulain muuttamiseksi muun muassa seuraavaa:

 

Esitysluonnoksen 1 §:n mukaan lain tarkoituksena on:

1) toteuttaa vammaisen henkilön yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja osallistumista yhteiskunnassa; −−.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu pitää lain tarkoitusta hyvänä. Tarkoituspykälän perusteluissa olisi kuitenkin tietoisuuden lisäämisen kannalta hyvä korostaa (esim. viittauksella yleisperusteluihin), että vammaispalvelulain ohella on lukuisia muitakin normeja, joilla vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta yhteiskunnassamme toteutetaan. Viranomaisen on päätöksenteossa ja palvelutarvearvioinnissa huomioitava esimerkiksi yhdenvertaisuuslain vaatimukset yhdenvertaisuuden edistämisvelvollisuudesta sekä kohtuullisista mukautuksista, jotka voivat yksittäistapauksessa edellyttää myös poikkeamista vammaispalvelua koskevista pääsäännöistä asiakkaan eduksi (YVL 5 § ja 15 §).

Yhdenvertaisuusvaltuutetun ja oikeusministeriön syrjinnän seurantajärjestelmän viime vuonna julkaisema selvitys huomioon ottaen olisi tarkoituspykälän perusteluissa hyvä tuoda esille myös se, että yksityisillä toimijoillakin on oma roolinsa yhdenvertaisuuden turvaamisessa (ks. esim. YVL 15 §, kohtuulliset mukautukset tavaroiden ja palveluiden tarjoajien osalta). Vammaispalvelulaki ei yksinään toteuta vammaisen henkilön yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja osallistumista yhteiskunnassa – valitettavasti tämä ei ole kaikille toimijoille vielä lainkaan itsestään selvä asia.

 

Lausunto luettavissa kokonaisuudessaan alla.

06.07.2017