Valikko

Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtiovarainministeriö

Lausuntopyyntö 31.1.2017 (STM068:00/2015)

Yhdenvertaisuusvaltuutettu kiittää mahdollisuudesta lausua pyydetyssä asiassa ja esittää lausuntonaan seuraavaa:

Yleistä

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaisiin kohdistuvia mahdollisia negatiivisia vaikutuksia on tuotu runsaasti esille lausuttavana olevassa esitysluonnoksessa (ks. luku 4.5 Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset). Esimerkiksi seuraavankaltaisia kysymyksiä on nostettu esille: tulevatko kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat saamaan riittävästi tukea, jotta he voivat hyödyntää valinnanvapauttaan etujensa mukaisella tavalla, miten pystytään takaamaan maakunnille yhdenvertaiset mahdollisuudet turvata valinnanvapauden toteutuminen, miten esimerkiksi turvataan harvaan asutuilla tai sosioekonomisesti matalilla asuinalueilla tarvittava palveluiden lisätarjonta, onnistutaanko palveluntuottajien korvausperusteet sekä asiakkaiden listautumista koskeva sääntely ylipäätään määrittelemään siten, että asiakkaat saavat omista ominaisuuksistaan riippumatta laadukasta, yhdenvertaista, kohtuuhintaista ja vieläpä aidosti tarvitsemaansa palvelua.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu korostaa, että esityksen jatkovalmistelulle ja valinnanvapauskokeiluille on varattava reilusti lisäaikaa ja turvattava resursseja. Yllä esitetyt seikat sekä esitysluonnoksen valtiosääntöoikeudellisessa arviossa (esitysluonnoksen täydennys 15.2.2017) esitetyt ongelmakohdat on ratkaistava perustuslain kannalta hyväksyttävillä tavoilla ennen kuin esitys on valmis vietäväksi eduskunnan käsittelyyn.

 

Yhtiöittämisvelvoite (40 §)

Yhdenvertaisuusvaltuutettu korostaa, että kaikille sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaille on heidän ominaisuuksistaan riippumatta turvattava yhtäläiset mahdollisuudet käyttää ja saada perustuslain 19 §:ssä tarkoitettuja sosiaali- ja terveyspalveluja. Valtion on turvattava, että sosiaali- ja terveyskeskukset sekä muut palveluntuottajat osaavat kohdata ja palvella moninaisia asiakkaita heitä kunnioittavalla ja heidän tarpeensa huomioivalla tavalla. On turvattava palveluntarjoajien taidot kohdata eri kulttuureista ja taustoita tulevat asiakkaat. On osattava antaa aivovammaisille asiakkaille heidän mahdollisesti tarvitsemansa tuki, jotta tarvittavia palveluita ei jää saamatta.  Palveluntarjoajien on osattava kommunikoida näkö- tai kuulovammaisten asiakkaiden sekä tulkkeja käyttävien asiakkaiden kanssa. Edellä esimerkinluontoisesti poimittujen seikkojen asianmukainen huomioiminen on korostunutta erityisesti silloin, kun tuotetaan perustuslaissa turvattuja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja.

 

Yhdenvertaisuussuunnitelma

Yksityiskohtana mainittakoon, että jatkovalmistelussa olisi huomioitava yhdenvertaisuuslain (1325/2014) 5 §:n viranomaisia koskeva yhdenvertaisuuden edistämis- ja suunnitteluvelvollisuus. Sosiaali- ja terveydenhuollon perustason ja laajennetun perustason palveluiden sekä muilla tavoin perustuslain 19 §:n palveluja antavien tahojen yhdenvertaisuuden edistämis- ja suunnitteluvelvoitteet tulisi turvata palveluntarjoajan toimijan koosta riippumatta esimerkiksi lakiehdotuksen 63 §:ssä (hallintomenettely ja julkisuus). Huomattakoon myös, että viranomaisen velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta koskee niin ikään lainvalmistelua (vrt. esim. OKV/1246/1/2016; 20.2.2017).

 

Lopuksi

Hallittu valinnanvapaus, itsemääräämisoikeuden lisääntyminen ja esimerkiksi henkilökohtainen budjetointi ovat yhdenvertaisuusvaltuutetun näkemyksen mukaan kannatettavia asioita, mutta vielä on paljon tehtävää valinnanvapauskokeilujen sekä lainvalmistelun osalta ennen kuin asia on valmis eduskunnan käsittelyyn. 

 

Lue lausunto kokonaisuudessaan alla olevan linkin kautta.

28.03.2017