Klädaffär dömd för etnisk diskriminering – målsägande får både gottgörelse och skadestånd

Mellersta Österbottens tingsrätt har gett en diskrimineringsdom i ett ärende i vilket tre personer diskriminerades i en klädaffär på grund av deras etniska ursprung. Företaget och dess medarbetare, som gjort sig skyldig till diskriminering, dömdes med gemensamt ansvar att betala diskrimineringsoffren sammanlagt 1500 euro för lidande. Dessutom dömdes företaget att betala sammanlagt 3000 € i gottgörelse. Enligt diskrimineringsombusmannen är domen viktig framför allt eftersom offren både fick gottgörelse och skadestånd. 

Den anställda som ansvarar för affärens verksamhet gjorde sig skyldig till diskriminering då hen inledningsvis vägrade släppa in tre personer i affären utan närvaro av en väktare och slutligen gav service åt personerna mer begränsat än åt andra kunder.

Då de målsägande närmade sig affären hade butiksbiträdet mött dem vi dörren med målsättningen att hindra dem från att komma in. De målsägande upplevde händelsen som förödmjukande, särskilt på grund av upplevelsen hos den yngsta i sällskapet, hen var bara 14 år. Fjortonåringen blev skärrad och berättar att hen inte längre vågar besöka affärer ensam.

Diskrimineringsombudsmannen konstaterar att domen är viktig.

- Domen påminner om att serviceproducenter inte har ovillkorlig rätt att välja sina kunder – att tillhöra en viss grupp får inte sätta en person i en ojämlik ställning. Det är också bra att offren får både gottgörelse för diskriminering enligt diskrimineringslagen och skadestånd, säger diskrimineringsombudsman Kirsi Pimiä.

Motparten blev på grund av diskrimineringen tvungen att betala 1240 € böter, gottgörelse till målsägande sammanlagt 3000 €, skadestånd för lidande 1500 € och rättegångskostnader 2400 €.

Domen gavs i Mellersta Österbottens tingsrätt den 15.9. Domen har vunnit laga kraft.

*****************************

Diskrimineringslagen 8 § Förbud mot diskriminering

Ingen får diskrimineras på grund av ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller någon annan omständighet som gäller den enskilde som person. Diskriminering är förbjuden oberoende av om den grundar sig på ett faktum eller ett antagande i fråga om personen själv eller någon annan.

Diskriminering som avses i denna lag är förutom direkt och indirekt diskriminering även trakasserier, vägran att göra rimliga anpassningar samt instruktioner eller befallningar att diskriminera.

Diskrimineringslagen 23 § Gottgörelse

Den som blivit utsatt för diskriminering eller repressalier har rätt att få gottgörelse av den myndighet, arbetsgivare, utbildningsanordnare eller tillhandahållare av varor eller tjänster som i strid med denna lag har diskriminerat eller utsatt honom eller henne för repressalier.

Gottgörelse utgör inget hinder för att få ersättning enligt skadeståndslagen (412/1974) eller någon annan lag.

25.09.2017