Likabehandling i utbildning 

Alla elever och studeranden har rätt till en trygg och jämlik inlärnings- och uppväxtmiljö. Diskrimineringslagen förpliktar läroinrättningarna att främja likabehandling samt att genomföra sådana rimliga anpassningar som elever och studerande med funktionsnedsättning behöver. Trots detta får diskrimineringsombudsmannen kontakter om situationer där en elev eller en studerande utan fog har särbehandlats på grund av någon av deras egenskaper, till exempel funktionsnedsättning eller etniskt ursprung på alla skolnivåer.

Främjande av likabehandling på läroanstalter 

Diskrimineringslagen ställer två typer av förpliktelser på utbildningsanordnare och läroanstalter, till exempel grundskolor, gymnasier och yrkesskolor. 

  • För det första gäller förbudet mot diskriminering även läroanstalter. Inom utbildningen ska man försäkra sig om att utbildningsanordnarens eller läroanstalternas verksamhet inte på något sätt är diskriminerande. Detta kräver granskning av utbildningsförfarandena ur de olika elevernas och studerandenas perspektiv så att alla har en likvärdig möjlighet till inlärning samt att visa vad man har lärt sig.
  • För det andra är utbildningsanordnare och läroanstalter skyldiga att främja likabehandling. Detta kräver bedömning av nuläget, planerade åtgärder för att korrigera de problem som observerats samt uppföljning av åtgärdernas effektivitet.

Utbildningsanordnarna och läroanstalterna ska ha en giltig likabehandlingsplan som baseras på bedömningen av hur likabehandling uppnås i verksamheten. Vid upprättandet av planen ska man höra studerandena, eleverna och deras vårdnadshavare. De åtgärder som främjar likabehandling ska med beaktande av läroanstaltens verksamhetsmiljö, resurser och andra omständigheter vara effektiva, ändamålsenliga och proportionella. Åtgärdernas effektivitet ska följas upp. Några tidsfrister för uppdateringen av likabehandlingsplanen fastställs inte direkt i lagen, men för att säkerställa att planen motsvarar läroanstaltens verksamhetsmiljö ska uppdateringsintervallen inte överskrida tre år.

Inlärningsmiljön ska vara trygg och jämlik

En trygg inlärningsmiljö är fri från trakasserier. Att på grund av en persons ursprung, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller någon annan förbjuden diskrimineringsgrund skapa av en stämning som gör att en persons människovärde kränks eller som är hotfull är förbjudet enligt diskrimineringslagen. Till exempel nedsättande kommentarer och övrig mobbning eller spridande av uppgifter eller rykten om en persons privatliv kan betraktas som trakasserier. Om en person som tillhör läroanstaltens personal gör sig skyldig till trakasserier kan utbildningsanordnaren bli gottgörelse- och ersättningsskyldig på grund av diskriminerande verksamhet. För att främja likabehandling har läranstalten även en skyldighet att ingripa i diskriminering som andra elever eller till exempel vårdnadshavare till elever gör sig skyldiga till.

Utbildningsförfaranden och -lokaler ska vara sådana att ingen hamnar i en ofördelaktig situation till exempel på grund av sitt hälsotillstånd eller sin övertygelse. Till exempel undervisningen i livsåskådningskunskap kan ibland behöva anordnas någon annanstans än på elevens egen skola. I dessa fall ska man med transporter och planering av läsordningen säkerställa att alla elever är i en likvärdig ställning oberoende av sin religion eller övertygelse.

Utbildningsanordnaren är skyldig att göra sådana rimliga anpassningar som säkerställer likvärdiga möjligheter till utbildning för personer med funktionsnedsättning. Läroanstalternas lokaler ska vara tillgängliga, men man ska även genomföra individuella arrangemang som krävs för att personer med funktionsnedsättning ska kunna studera. Sådana arrangemang är till exempel särskilda arrangemang i samband med tentamina på högskolor.

Om du blir utsatt för diskriminering i samband med utbildning

Alla studerande och elever har rätt till jämlik och trygg inlärningsmiljö. Om det förekommer diskriminering i samband med utbildning ska man kontakta utbildningsanordnaren eller läroinrättningen. Vid diskrimineringssituationer kan man även få stöd av elevkårer. Man kan fråga diskrimineringsombudsmannen om råd för att lösa en diskrimineringssituation och diskrimineringsombudsmannen kan även hjälpa de som blivit utsatta för diskriminering.