Utlänningars rättigheter

Diskrimineringsombudsmannens uppgifter innefattar att främja utlänningars ställning och rättigheter. Diskrimineringsombudsmannens uppgift är också att övervaka avlägsnanden ur landet.

Utlänningars rättigheter

Diskrimineringsombudsmannens uppgifter innefattar att främja utlänningars ställning och rättigheter. Diskrimineringsombudsmannen har dessutom med stöd av utlänningslagen en särskild roll när det gäller att komplettera utlänningars rättsskydd och övervaka att deras rättigheter tillgodoses.

Övervakning av avlägsnande ur landet

En av diskrimineringsombudsmannens uppgifter är att som en extern och oberoende myndighet övervaka verkställigheten av avlägsnandet av utländska medborgare som utvisas eller avvisas. Målet med övervakningen av avlägsnanden ur landet är att utveckla avlägsningsprocessen mot en human verksamhet där de mänskliga rättigheterna respekteras.