Hoppa till innehåll

Diskrimineringslagen ändras – reformen främjar märkbart likabehandling

Riksdagen godkände delreformen av diskrimineringslagen. Följande steg i reformen av lagen är att presidenten stadfäster den och den omarbetade lagen träder i kraft den 1 juni 2023. Diskrimineringsombudsmannen anser att reformen främjar förverkligandet av likabehandling och stärker rättsskyddet för den som diskriminerats, men det finns fortfarande sådant som behöver förbättras i lagen.

Syftet med diskrimineringslagen, som trädde i kraft 2015, är att främja likabehandling, förebygga diskriminering och effektivera rättssäkerheten för den som utsatts för diskriminering. Beredningen av reformen av diskrimineringslagen har pågått sedan våren 2021 och reformen utgör en del av Marins regeringsprogram. 

Enligt diskrimineringsombudsmannen är reformen ytterst viktig och ombudsmannen anser att reformen väsentligt främjar förverkligandet av likabehandling, förebygger diskriminering inom samhällets olika delområden och stärker rättssäkerheten för den som utsatts för diskriminering. Ombudsmannen anser det vara speciellt viktigt att rättskyddet i arbetslivet förstärks. Undersökningar visar att i synnerhet minoriteter möter omfattande diskriminering i arbetslivet. 

Hur ändras diskrimineringslagen?

För arbetslivets del sker det ändringar i uppgifterna och befogenheterna för de myndigheter som utövar tillsyn över diskrimineringslagen. Diskrimineringsombudsmannens befogenheter utvidgas till arbetslivet och i fortsättningen har ombudsmannen befogenhet att utöva tillsyn över efterlevnaden av diskrimineringslagen också i arbetslivet. Arbetarskyddsmyndighetens befogenhet att utöva tillsyn preciseras också. 

Arbetsgivarens skyldighet enligt diskrimineringslagen att främja likabehandling förtydligas dessutom gällande vad arbetsgivaren ska beakta vid utvärderingen av likabehandlingssituationen på arbetsplatsen. Utvärderingen ska göras också för rekryteringens del och arbetsplatsens diskrimineringsplan ska innehålla slutsatserna om utvärderingen av likabehandlingen.

Enligt den omarbetade diskrimineringslagen utvidgas likabehandlingsplaneringen och främjandet av likabehandling till att gälla också anordnare av småbarnspedagogik och serviceproducenter inom småbarnspedagogiken. Med likabehandlingsplaneringen inom småbarnspedagogiken kan man bekämpa diskriminering och främja likabehandling samt tillgodose barnens rättigheter.

Definitionen av trakasserier ändras så att trakasserier kan vara riktade mot både individer och människogrupper. Ansvaret för anordnare av småbarnspedagogik, serviceproducenter inom småbarnspedagogiken samt utbildningsanordnare att ingripa i trakasserier som de fått vetskap om förtydligas. Enligt den omarbetade lagen kan ett ärende föras till diskriminerings- och jämställdhetsnämnden för behandling utan att det finns ett namngivet offer. Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden kan dessutom rekommendera betalning av gottgörelse till den som blivit utsatt för diskriminering eller repressalier.

Enligt diskrimineringslagen ska myndigheter, utbildningsanordnare, arbetsgivare samt leverantörer av varor och tjänster göra rimliga anpassningar för personer med funktionsnedsättning. I den omarbetade diskrimineringslagen förtydligas paragrafen som gäller rimliga anpassningar. Vid bedömningen av rimliga anspassningar beaktas i första hand de behov som personen med funktionsnedsättning har.

Det finns mera att förbättra i lagen

Diskrimineringsombudsmannen anser att det fortfarande finns brister kvar i lagen i fråga om exempelvis gottgörelse och tillgänglighet. Nu definierades försummelse att beakta tillgängligheten inte i enlighet med definitionen i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som diskriminering i diskrimineringslagen. Ombudsmannen anser det inte heller vara tillräckligt att diskriminerings- och jämställdhetsnämnden endast kan ge en rekommendation om gottgörelse och att befogenheterna i arbetslivsfrågor endast utvidgas för diskrimineringsombudsmannens del. I sitt uttalande om omarbetningen av lagen föreslog arbetslivs- och jämställdhetsutskottet att statsrådet före utgången av 2024 utreder diskriminerings- och jämställdhetsnämndens behörighet i ärenden som gäller arbetslivet inom diskrimineringslagens tillämpningsområde. Ombundsmannen anser det vara viktigt att man fortsätter med arbetet att stärka rättsskyddet i arbetslivet.

30.11.2022