En seger för likabehandlingen - ny praxis inom fertilitetsvården

Den 5.6.2015 tog ett par kontakt med oss. De berättade att deras sjukvårdsdistrikt vägrat dem assisterad befruktning eftersom de skulle behöva donerade könsceller och att man inte ger vård åt samkönade par. 

Beslutet som hade fattas i fallet grundade sig på en riktlinje från universitetssjukhusens ledande överläkare. I anvisningen sades det att den offentliga vården inte skall ge assisterad befruktning som kräver donerade könsceller av resursskäl. 

Diskrimineringsombudsmannen förde parets ärende till diskriminerings- och jämställdhetsnämnden, som fastställde att tillvägagångssättet är diskriminerande. Enligt nämndens beslut kan inte den offentliga vården neka assisterad befruktning på grund av sexuell läggning.

Alla fem ledande överläkare överklagade nämndens beslut till förvaltningsdomstolen. Tre av fem förvaltningsdomstolar har nu fastställt nämndens beslut och i dagens Helsingin Sanomat har Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt berättat att man kommer att börja ge vård också åt personer som behöver donerade könsceller. Ledande överläkare Markku Mäkijärvi konstaterar i Helsingin Sanomat att HUS kommer att grunda en könscellsbank och att rätten till fertilitetsvård inom kort kommer igen att definieras även utifrån sociala skäl.

Kvinnopar har hittills varit i en orimlig situation. Deras enda väg till trygg fertilitetsvård ha varit privat vård vilket gör att möjligheten att få vård varit beroende av den enskildes ekonomiska situation. Den lag om assisterad befruktning som trädde i kraft år 2007 stärkte kvinnopars och ensamstående kvinnors rätt till vård. År 2014 gav social- och hälsovårdsministeriet sjukhusdistrikten anvisningar som påminde om att vården inte får nekas på diskriminerande grunder. I praktiken har vård ändå inte getts inom den offentliga hälso- och sjukvården.

Den juridiska processen för att göra principerna för assisterad befruktning mer jämlika har varit lång, och redan före det hade medborgarorganisationer påverkat i åratal för att nå förändring.  

Det är utmärkt att HUS nu ändrar sitt tillvägagångssätt. Hoppas de andra sjukvårdsdistrikten tar efter. Detta är ett stort steg mot jämlikare fertilitetsvård.

11.04.2019