Hoppa till innehåll

IDAHOT-dagen uppmärksammar diskriminering mot sexuella och könsminoriteter

Idag firas internationella dagen mot homo-, trans- och bifobi. Syftet med dagen är att uppmärksamma diskriminering mot sexuella och könsminoriteter. Sexuella och könsminoriteters ställning och rättigheter samt attityderna mot dem har under de senaste decennierna blivit mer positiva, men diskrimineringen mot dem har ändå inte försvunnit. Det finns fortfarande mycket att göra innan samhället är genuint jämlikt för alla.

Personer som tillhör sexuella minoriteter kan utsättas såväl för strukturell diskriminering som diskriminering och trakasserier som förekommer i olika vardagssituationer. På sistone har diskrimineringsombudsmannen bland annat behandlat flera fall där en bostad inte hyrdes ut till ett samkönat par på grund av deras sexuella läggning. Diskriminering på grund av sexuell läggning är förbjuden enligt diskrimineringslagen. Diskrimineringsombudsmannen kan hjälpa dig vid misstänkt diskriminering.

Sexuella och könsminoriteter är även föremål för hatretorik. I värsta fall kan detta leda till att de som blivit utsatta för hatretorik inte vill delta i till exempel politik eller offentlig debatt.  I en demokrati ska alla kunna delta i offentlig debatt och politik. Åtgärderna mot hatretorik måste också vara effektiva så att delaktighet blir genuint möjlig för alla och de olika perspektiven blir representerade då beslut fattas om gemensamma frågor.

Undersökningar visar att utmaningar i sexuella minoriteters liv utgörs utöver faktisk diskriminering även av rädslan för diskriminering och trakasserier. Detta kan till exempel göra det svårare för personer som tillhör sexuella minoriteter att söka sig till de tjänster de behöver.

Diskriminering mot sexuella och könsminoriteter anmäls endast sällan till myndigheterna. Till exempel enligt undersökningen LGBTI II av EU:s byrå för grundläggande rättigheter hade endast 7 % av respondenterna anmält en diskrimineringsupplevelse, medan 9 % av respondenterna hade anmält en trakasseriupplevelse. Enligt justitieministeriets utredning har 81 % av dem som blivit utsatta för hatretorik eller trakasserier inte anmält det till någon som helst aktör. Även diskrimineringsombudsmannens statistik visar att kontakter som gäller diskriminering på grund av sexuell läggning har på årsnivå varit få. Antalet kontakter har ändå ökat under senare år.

Flera av hindren för likabehandling har att göra med oavsiktliga fördomar, brist på kunskap eller även oförståelse. Hetero-, köns- och relationsnormerna är fortfarande så starka i vårt samhälle att vi ofta inte ens märker dem.  Flera normer orsakar ändå diskriminering och uteslutande, och det är viktigt att uppfatta och upplösa dessa normer för att främja likabehandling. 

Enligt diskrimineringslagen har alla myndigheter, utbildningsanordnare och arbetsgivare en skyldighet att främja likabehandling, bland annat vad gäller sexuell läggning. Enligt jämställdhetslagen är myndigheterna skyldiga att främja jämställdheten mellan kvinnor och män samt att på ett målinriktat och planmässigt sätt förebygga diskriminering på grund av könsidentitet eller könsuttryck. 

Tillgodoseendet av de mänskliga rättigheterna och likabehandlingen av sexuella och könsminoriteter är i vårt samhälle fortfarande allt annat än en självklarhet. För att det ska bli en självklarhet krävs mer kunskap och aktivt främjande av likabehandling inom alla delområden i samhället samt effektivt ingripande i hatretorik och diskriminering. 
 

17.05.2021