Hoppa till innehåll

Identifiering av tvångsäktenskap som en form av människohandel

Vid Migrationsverkets asylenhet utvecklas verksamheten mot människohandel ständigt och det har varit fint att märka att vi hela tiden gör framsteg i vårt arbete. Ett utvecklingsområde har varit att starkare fokusera på människohandel i kontexten av könsrelaterat våld. 

År 2017 anslöts olika teman för könsrelaterat våld, såsom tvångsäktenskap, till uppgifterna för den sakkunniga i människohandelsärenden. År 2018 granskades handläggningen av ärenden gällande tvångsäktenskap och en anvisning om beaktandet av risken för tvångsäktenskap i asylprocessen publicerades. Omfattande utbildning i frågan har också ordnats för beslutsfattare. Vi har lyckats bra i vårt mål att effektivt identifiera tvångsäktenskap och beakta tvångsäktenskap som en form av människohandel.

När till exempel en ung kvinna under asylsamtalet berättar att släktingarna hade gjort arrangemang för hennes giftermål, utreds ärendet så att också möjligheten att kvinnan utsatts för människohandel beaktas. På så sätt kan hon snabbt hänvisas till nationell hjälpsystemet för offer för människohandel.

År 2015 anlände många asylsökande och också antalet tvångsäktenskap ökade. Med tanke på tillgodoseendet av asylsökandes rättigheter har det varit viktigt att tvångsäktenskap identifieras som en form av människohandel. Kunskapen hos personalen vid asylenheten har en framträdande roll när det gäller att identifiera könsbundet våld, eftersom det ofta är mycket svårt för asylsökande att tala om saken. Om fenomenet identifieras redan i den första fasen av handläggningen av asylärendet kan hela processen förkortas.

Utvecklingsarbetet som har gjorts vid asylenheten stöder och förenhetligar bedömningen av tvångsäktenskap som grund för internationellt skydd och säkerställer att risken för människohandel systematiskt beaktas i situationer med tvångsäktenskap.