Hoppa till innehåll

Myndigheternas likabehandlingsplanering och stöd till den ska effektiviseras markant

En väl upprättad likabehandlingsplan kan markant förbättra myndighetsverksamhetens kvalitet. En betydande del av likabehandlingsplaneringens potential förblir dock outnyttjad i utvecklingen av myndigheternas verksamhet. Myndighetsplaner är ofta av undermålig kvalitet och de uppfyller inte alltid de lagstadgade minimikriterierna. En del av myndigheterna har inte upprättat någon plan alls trots att det förutsätts i lagen.

Enligt grundlagen har myndigheterna en skyldighet att se till att de grundläggande rättigheterna och de mänskliga rättigheterna tillgodoses. Till exempel riksdagens grundlagsutskott ansett att likabehandlingsplaner har en central betydelse för uppnåendet av faktisk likabehandling och förebyggandet av diskriminering vid skötsel av offentliga förvaltningsuppgifter.

Enligt diskrimineringslagen ska myndigheterna på ett målinriktat och planmässigt sätt främja faktisk likabehandling i all sin verksamhet. Som en del av denna skyldighet ska myndigheterna ha upprättat en uppdaterad operativ likabehandlingsplan som uttryckligen handlar om de olika dimensionerna av anordnandet av myndighetsverksamhet ur perspektivet för främjande av likabehandling. När en myndighet förbinder sig till att sträva efter faktisk likabehandling och dokumenterar detta arbete, blir arbetet att främja likabehandling synligt, uppföljningsbart och uttalat.

Diskrimineringsombudsmannen förutsätter att ministerierna som en del av deras skyldighet att främja likabehandling ger det stöd som myndigheterna inom deras förvaltningsområde behöver. Ministerierna ka också följa upp likabehandlingsplaneringen på de ämbetsverk som lyder under dem. Ombudsmannen har uppmuntrat ministerierna att koppla arbetet med främjande av likabehandling till sin administrativa styrning såsom resultatstyrningen. 

På de olika förvaltningsområden har man dock inte regelbundet följt upp genomförandet av ämbetsverkens likabehandlingsplaner. Det har inte heller funnits kvalitativa kriterier till stöd av uppföljningen av planeringsarbetet som skulle kunna utnyttjas i utvecklingen av arbetet med främjande av likabehandling.

Diskrimineringsombudsmannen utvecklar ett verktyg med vilket myndigheternas likabehandlingsplanering kan förbättras

För att förbättra kvaliteten av myndigheternas likabehandlingsplanering deltar diskrimineringsombudsmannen under åren 2021–2022 i projektet Drivkrafter bakom jämlikhet. Projektet koordineras av justitieministeriet och finansieras av EU-kommissionen. Inom projektet utvecklar ombudsmannen ett rapporteringsverktyg med vilket ministerierna får information av myndigheterna inom sina förvaltningsområden om åtgärder för främjande av likabehandling och om likabehandlingsplaneringen. Verktyget ger också information om frågor som myndigheterna behöver stöd med i sitt arbete med främjande av likabehandling. Avsikten är att informationen också ska effektivisera laglighetsövervakningen.

Verktyget testades i början av år 2022 i justitieministeriets samt i social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområden. Erfarenheterna från pilotprojektet var uppmuntrande. Otydligheten ersätts med transparens och kvalitativ information. Mätbarheten och repeterbarheten gör uppföljningen möjlig och gör utvecklingen och trenderna synliga. Ministerierna kan på basis av uppdaterad information bedöma hurdana stödåtgärder varje enskilt ämbetsverk eller hela förvaltningsområdet behöver.

Effektiv uppföljning av likabehandlingsplaneringen kan inte genomföras utan frågor som mäter likabehandlingsarbetets kvalitet. Enbart frågan ”har ämbetsverket upprättat myndighetens likabehandlingsplan” ger inte tillräckligt med information, eftersom myndighetsplaner inte alltid uppfyller de lagstadgade minimikriterierna. Med hjälp av kvalitativa tilläggsfrågor upptäcktes att på de förvaltningsområden som deltog i pilotprojektet hade 38 % av de ämbetsverk som hade upprättat en likabehandlingsplan inte utvärderat verksamhetens nuläge eller ställt upp mål och konkreta åtgärder utifrån utvärderingen.

Efter pilotprojektet har diskrimineringsombudsmannen fortsatt använda det digitala rapporteringsverktyget i samarbete med olika ministerier. Målet är att så grundligt som möjligt genomlysa arbetet med likabehandlingsplanering vid statsförvaltningens centrala ämbetsverk ännu under vintern 2022/23.

Likabehandlingsplanering är ett viktigt verktyg för främjande av likabehandling i vardagen för alla oberoende av om planen upprättas av en myndighet, en utbildningsanordnare eller en arbetsgivare. Även den nya förvaltningsnivån, välfärdsområdena, ska säkerställa att deras tjänster når alla invånare på ett jämlikt sätt. Likabehandlingsplaneringen är ett centralt verktyg även i detta.

Ett gott faktaunderlag och effektiva verktyg för planeringen hjälper organisationer att göra likabehandlingsplaneringen till en funktionell och utvecklande del av organisationens strategiska planering, verksamhet och utvärdering av verksamheten. 

Läs mer:

Projektet Drivkrafter bakom jämlikhet har fått finansiering ur EU:s program för Rättigheter, Jämlikhet och Medborgarskap. Projektet samordnas av justitieministeriet.