Hoppa till innehåll

Projekt om avlägsnanden av personer i sårbar ställning

I januari inledde diskrimineringsombudsmannens byrå projektet Tillbakasändning av personer i sårbar ställning och tillgodoseende av deras rättigheter. Projektets syfte är att förbättra identifieringen av personer i sårbar ställning och tillgodoseendet av deras rättigheter vid avlägsnanden, i myndighetspraxisen och vid övervakningen av verkställigheten av avlägsnanden.

Vid diskrimineringsombudsmannens övervakning av verkställigheten av avlägsnanden ur landet och i de projekt som genomförts i samband med övervakningen har man lagt märke till att identifieringen av personer i sårbar ställning som ska avvisas (till exempel barn, offer för människohandel och personer med psykiska symtom) och beaktandet av deras eventuella specialbehov på grund av sårbarheten varierar. Under övervakningen och i projekten har man också observerat att myndigheterna saknar tydliga strukturer och anvisningar för beredningen av tillbakasändningar av personer i sårbar ställning.

Med projektet fortsätter och fördjupar man på basis av observationerna från diskrimineringsombudsmannens tidigare projekt främjandet av teman som förknippas med tillbakasändningar av personer i sårbar ställning. Syftet med projektet är att förbättra identifieringen av personer i sårbar ställning, beaktandet av deras behov och tillgodoseendet av deras rättigheter vid verkställigheten och övervakningen av avvisningsverksamheten.

Inom projektet upprättas bland annat en checklista för övervakningen samt utbildningsmaterial om särskilda frågor som handlar om identifiering och avlägsnande av personer i sårbar ställning. Med projektet vill man också öka myndighetssamarbetet vid återsändanden av personer i sårbar ställning. Under projektet granskar man också hur den sårbara ställningen har beaktats i den nationella processen i fall som har överklagats hos internationella övervakningsorgan och där Finland har ombetts att temporärt avstå från avlägsnanden av de personer som överklagat sina beslut.

Projektet har finansierats av EU:s asyl-. migrations- och integrationsfond (AMIF). Projekttiden är 1.1.2022–31.12.2022.

 

Logo: Asyl-, migrations- och intergrationsfonden.

 

28.02.2022