Vägrade hyra ut en bostad till en romsk person – hyresvärden dömdes för diskriminering

Lapplands tingsrätt meddelade 17.11. en dom i ärendet där en hyresvärd vägrade hyra ut en bostad till en romsk bostadssökande på grund av personens etniska ursprung. Tingsrätten dömde hyresvärden för diskriminering. 

Enligt hyresvärden (svaranden) var skälet till vägran att bostadssökanden (målsägande) inte i sin ansökan hade lämnat tillräckliga uppgifter till exempel om sin arbetsplats och sin arbetshistoria. Bostadssökanden hade emellertid ett inspelat samtal som lades fram i rätten som bevis. Av inspelningen framgår att hyresvärden inte tvivlar på bostadssökandens solvens eller att hen inte skulle bete sig korrekt som hyresgäst. Bostadssökanden har inte heller några betalningsanmärkningar. Under samtalet omnämns inte heller bristfälliga uppgifter på ansökan som grund för nekandet. I stället använder hyresvärden behovet av att säkra en homogen boendestruktur i huset och välbefinnandet för alla boende som motivering, med vilket hen låter sökanden förstå att de andra boende inte skulle önskar ha bostadssökanden som boende i huset. Under samtalet preciseras emellertid inte vad man menar med homogen boendestruktur. Det kommer inte heller fram varför välbefinnandet av de andra boende skulle äventyras om bostadssökanden skulle flytta in i huset.

I det aktuella fallet har diskrimineringsombudsmannen lämnat ett utlåtande till tingsrätten där ombudsmannen anser att det i ärendet uppkommer en tydlig presumtion om diskriminering i strid mot diskrimineringslagen på basis av etniskt ursprung. 

Tingsrätten dömde hyresvärden för diskriminering. Enligt tingsrättens dom har hyresvärden varit medveten om att bostadssökanden är en romsk person och på denna grund vägrat att hyra ut lägenheten till bostadssökanden. Domstolen ansåg det inte trovärdigt att vägran skulle ha grundat sig på bristfälliga uppgifter i ansökan. Domstolen konstaterar också att de skäl för avslag som uppges under samtalet inte på något sätt är godtagbara. Tingsrätten dömde svaranden till 40 dagsböter (11 680 euro) för diskriminering samt att ersätta målsäganden 1 250 euro för lidande och målsägandens rättegångskostnader (cirka 970 euro). Domen har inte vunnit laga kraft. 


Uppgifter om ärendet: Lapplands tingsrätt, 17.11.2020, ärendenummer: R 20/752 och dokument-id: 20/144145
Slutresultat: åtalet och ersättningskraven har godkänts
Ytterligare information: domen har inte vunnit laga kraft

02.12.2020