Likabehandlingsplanering

Enligt diskrimineringslagen ska myndigheter, privata aktörer som sköter offentliga förvaltningsuppgifter, utbildningsanordnare och arbetsgivare bedöma och främja likabehandling i sin verksamhet. Enligt lagen är dessa aktörer också skyldiga att utarbeta en likabehandlingsplan för att främja likabehandling. Skyldigheten gäller arbetsgivare och privata aktörer som sköter offentliga förvaltningsuppgifter och som regelbundet har minst 30 anställda. Om planeringsskyldigheten föreskrivs i diskrimineringslagen och innehållet i skyldigheten preciseras i förarbetena till lagen.

Likabehandlingsplanering främjar likabehandling

Likabehandlingsplanen är en plan för hur organisationen i sin egen verksamhet och som arbetsgivare främjar likabehandling och förebygger samt ingriper i diskriminering. Syftet med likabehandlingsplaneringen är att utvärdera och utveckla verksamheten med tanke på förverkligandet av likabehandling samt att säkerställa att verksamheten är jämlik. Likabehandlingsplaneringen syftar till att förbättra den faktiska likabehandlingen. 

En bra likabehandlingsplan fungerar som ett verktyg för att identifiera situationer och strukturer som kan orsaka diskriminering i verksamheten samt för att systematiskt främja likabehandling. Likabehandlingsplanen är också ett sätt att synliggöra strukturell diskriminering och rikta verksamheten mot att förebygga och eliminera diskriminering.

  • Till exempel med hjälp av en myndighets likabehandlingsplan kan man identifiera olika klientgruppers behov och säkerställa att alla jämlikt kan använda de tjänster som myndigheten tillhandahåller.
  • En utbildningsanordnares likabehandlingsplan hjälper till exempel att identifiera olika elevers behov och kan erbjuda verktyg för att ingripa i trakasserier.
  • En arbetsgivares likabehandlingsplan är också ett bra personalpolitiskt verktyg. 
  • Det är nyttigt för den myndighet som styr förvaltningen inom ett område, såsom ministeriet, att i sin plan identifiera och dokumentera metoder för att säkerställa att skyldigheten att främja likabehandling iakttas inom hela förvaltningsområdet, till exempel genom resultat- och verksamhetsstyrning.  

Likabehandlingsplanen kan omfatta åtgärder med hjälp av vilka alla på ett jämlikt sätt kan använda tjänsterna och delta i verksamheten. Sådana åtgärder kan till exempel vara:

  • säkerställande av tillgängligheten
  • tolktjänster
  • produktion av broschyrer på olika språk 
  • användning av tillgängliga kommunikationskanaler.

Kärnan i likabehandlingsplaneringen är utvärdering, konkreta åtgärder och uppföljning av verkställandet 

De centrala elementen i likabehandlingsplaneringen är utvärdering av verksamhetens nuläge, de konkreta mål som ställts upp i planen utifrån detta samt uppföljning av att åtgärderna genomförs.

I likabehandlingsplaneringen är det viktigt att göra en tillräcklig utvärdering och en kartläggning av nuläget som grund för planen.  Därför måste man till exempel se till att organisationer som företräder personer som är utsatta för diskriminering och andra intressentgrupper rådfrågas i tillräcklig utsträckning. Utbildningsanordnare och läroanstalter ska alltid ge eleverna eller de studerande samt deras vårdnadshavare möjlighet att bli hörda om främjande åtgärder. Arbetsgivare ska behandla främjandet av likabehandling och åtgärdernas effektivitet tillsammans med personalen. I likabehandlingsplaneringen och utvärderingen ska uppmärksamhet fästas vid olika diskrimineringsgrunder och olika befolkningsgrupper som är av betydelse för verksamheten.

Ministerier och andra myndigheter vars uppgifter omfattar tillsyn och styrning inom förvaltningsområdet ska i sin planering fästa uppmärksamhet vid att även de aktörer som övervakas och styrs effektivt fullgör sina skyldigheter att främja likabehandling. 

Åtgärderna för att främja likabehandling ska vara effektiva, ändamålsenliga och proportionerliga med beaktande av verksamhetsmiljön, resurserna och övriga omständigheter. Planen ska följas upp och sättet för uppföljning ska framgå av planen.

Tillsyn över likabehandlingsplaneringen 

Diskrimineringsombudsmannen övervakar att de aktörer som enligt lagen ska främja likabehandling också iakttar sina skyldigheter. Till exempel när ombudsmannen behandlar kundärenden begär ombudsmannen regelbundet likabehandlingsplaner av myndigheter, privata aktörer som sköter offentliga förvaltningsuppgifter, läroanstalter och utbildningsanordnare. Arbetsgivares likabehandlingsplaner övervakas av regionförvaltningsverkens arbetarskyddsmyndigheter. 

Om myndigheters, privata aktörers, utbildningsanordnares och arbetsgivares skyldighet att göra upp en likabehandlingsplan föreskrivs i lag. Om en aktör med planeringsskyldighet inte gör upp en likabehandlingsplan kan diskrimineringsombudsmannen föra ärendet till diskriminerings- och jämställdhetsnämnden för behandling. Nämnden kan ålägga en aktör att göra upp en plan och vid behov förena åläggandet med vite. 

Ska du göra upp en likabehandlingsplan?

Som stöd för likabehandlingsplaneringen har handböcker utarbetats och bland annat har god praxis för att främja likabehandling sammanställts. Du kan bekanta dig med dem här: